กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

This slideshow requires JavaScript.

                ศึกษาดูงาน
 สำนักสื่อ มศว. – บริษัททีวีบูรพา  – บริษัทไอโฟโต้ครีเอชั่น
เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560